Cele i zadania Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Bitwy Rudnickiej

Drodzy Państwo, szanowni goście
Współorganizatorem dzisiejszej konferencji jest Komitet Obchodów 100. Rocznicy Bitwy Rudnickiej, który mam zaszczyt reprezentować. Komitet został powołany na walnym zebraniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w 2012 roku, patronat nad pracami komitetu objął burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem pan Waldemar Grochowski. Nasze poczynania mają charakter otwarty i społeczny, mają na celu dotarcie z wiedzą i informacją do większości mieszkańców Rudnika, dotarcie również do tych społeczności, które jako sąsiadujące z Rudnikiem, czy też w jakiś sposób związane z nim, również ponosiły skutki i ofiary pamiętnych wydarzeń.
Naszym głównym celem będzie godne przygotowanie obchodów tak ważnej w historii miasta rocznicy. Wszelkie podjęte inicjatywy będziemy propagować na forum lokalnym i ogólnopolskim. Chcemy by nasza praca kształtowała patriotyzm w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego, przypomniała losy mieszkańców w tragicznych dniach wybuchu Wielkiej Wojny, zwróciła uwagę współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości, zachęciła młodzież do szukania i upamiętniania w swoim otoczeniu śladów przeszłości.
Przed nami wiele pracy. Jest to ogromne wyzwanie organizacyjne. Jego sukces uzależniony jest od poziomu zaangażowania nas wszystkich, tj. władz miasta, członków towarzystwa, szkół i mieszkańców. Wiele też zależy od możliwości finansowych. Mamy już to najważniejsze, czyli wolę wprowadzenia tego dzieła w życie i wielką przychylność władz miejskich. Docierają do nas głosy wsparcia od mieszkańców Rudnika i okolic również z zagranicy. Pozwólcie państwo, że z nadzieją na realizację przedstawię pokrótce nasze najważniejsze zamierzenia, zaczynamy je realizować dzisiaj a zakończymy jak opatrzność pozwoli w październiku 2014 roku.
Będzie to: (Kampania informacyjna prowadzona w okresie poprzedzającym rocznicę a więc przez 2013 i 2014 rok)
Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o tych tragicznych dniach października i listopada 1914roku. Dniach, które choć były czasem ogromnej hekatomby miasta, są prawie nieznane ogółowi społeczeństwa.
Zorganizowanie uroczystości dla upamiętnienia Ofiar Bitwy Rudnickiej. Mamy na myśli nie tylko straty poniesione przez walczące strony, lecz przede wszystkim ofiary ludności cywilnej i straty w infrastrukturze miejskiej, które w takim nasileniu mogły skutkować zagładą miasta.
Wydanie książki – monografii będącej zbiorem informacji, wspomnień, dokumentów okolicznościowych, zebranych materiałów i pamiątek. Książka w wersji roboczej jest już gotowa, a jej wydanie planowane jest na początek 2014 roku.
Wydanie okolicznościowego medalu, który pozostał by cenną pamiątką obchodów 100. Rocznicy Bitwy Rudnickiej.
Jako jedną z form pozyskiwania środków na organizację obchodów, planujemy wydać reprint albumu kart pocztowych wydanych po zakończeniu działań wojennych w 1915 r. a będących cegiełkami na budowę kościoła.(oryginały tych kart znajdują się we wspaniałych zbiorach Pana Andrzeja Olaka)
Chcemy przygotować i zaprezentować w Centrum wikliniarstwa okolicznościową wystawę.
Odnowić i przygotować cmentarze wojenne.
Pierwszym krokiem w kierunku zrealizowania naszych zamierzeń jest ta konferencja która zapoczątkuje cykl spotkań z mieszkańcami, społecznościami szkół i wszystkimi zainteresowanymi. Te historyczne sesje naukowe poświęcone będą bitwie i związanym z nią wydarzeniom. Kolejna konferencja planowana wstępnie na 19 kwietnia poświęcona będzie samej bitwie. Przedstawimy jej tragiczny przebieg na tle całego frontu galicyjskiego.
Planujemy zorganizować na cmentarzach uroczystości ku czci poległych ofiar. Na uroczystości chcemy zaprosić przedstawicieli narodów, których członkowie oddali życie w tych krwawych zmaganiach. Nie chcemy akcentować politycznego charakteru tej manifestacji, a jedynie uczynić ją wyrazem naszego protestu przeciw moralnemu upadkowi człowieka i okrucieństwu wojny.
Chcemy pójść za przykładem naszych przodków, którzy pod koniec XIX w. korzystając z dobrodziejstw Autonomii Galicyjskiej, zjednoczeni patriotycznym duchem, podjęli trud upamiętnienia bohaterskiego zrywu 1863 roku. Owocem tego wysiłku jest stojący do dzisiaj na cmentarzu parafialnym piękny pomnik, pod którym mieszkańcy aż do czasu II wojny światowej spotykali się obchodząc patriotyczne święta.
Może wyrazem naszego zjednoczenia wokół czynu upamiętnienia 100. Rocznicy Bitwy Rudnickiej, będzie tablica (może obelisk). poświęcona wydarzeniom jesieni 1914 roku. Pragniemy nawiązać współpracę z instytucjami kulturalnymi i społecznymi, które zechcą wesprzeć nasze działania. Poszukujemy także sponsorów i wsparcia finansowego, dzięki któremu nasze działania staną się bardziej efektywne.
Zwracamy się do mediów, aby realizując własną misję pomagali nam docierać z tym przesłaniem do szerokiej rzeszy odbiorców i czytelników.
Uruchomiliśmy stronę internetową, na której umieszczać będziemy informacje na temat bitwy rudnickiej, działań komitetu, materiały z odbytych konferencji, artykułów związanych tematycznie z Wielką Wojną. Zachęcamy do odwiedzania tej strony.
Zapraszamy i zachęcamy także do zamówienia subskrypcji na newsletter, w którym będziemy informować o postępie i przebiegu prac.
Dziękując za zainteresowanie, zapraszamy do współpracy z naszym Komitetem wszystkich, którym bliska jest pamięć o przodkach ich troskach, radościach, klęskach i wielkości.
Poszukujemy wspomnień, pamiętników, listów, fotografii wszelkiego rodzaju pamiątek związanych z tym okresem, wspomnienia i fotografie znajdą się w publikacji a pamiątki zaprezentujemy na okolicznościowej wystawie. Oczywiście gwarantujemy zwrot tych materiałów.